Тема: пакет документов для защиты диссертации

Ось злощасний перелік документів необхідний для подання дисертаційної роботи на захист
1    Клопотання керівника організації (наукової установи або вищого навчального закладу), в якій виконувалась дисертація, на ім’я ректора НМАПО з проханням прийняти дисертацію до розгляду    Зберігається в раді
-    Віза проректора з наукової роботи НМАПО
-    Якщо дисертація виконувалась в НМАПО, документ не оформляють
2    Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу на ім’я ректора НМАПО, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця    2    ?    Один примірник (копія) зберігається в раді,   другий (оригінал) подається до МОН України
-    Копія документа засвідчується підписом вченого секретаря
3    Заява здобувача на ім’я голови ради Д 26.613.08 з проханням прийняти дисертацію до розгляду    1    ?    Зберігається в раді
-    Віза голови ради   
4    Копія першої сторінки паспорта здобувача   
- Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
-    У всіх документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі
5    Особова картка
(за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020)
Форма № П-2ДС
Наказ Національного агентства України з питань державної служби 29.12.2012 №2       
- Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Заповнюється тільки від руки
-    Повинен містити відомості, чинні на час прийняття дисертації до захисту
-    Фотокартка засвідчується  печаткою організації за основним місцем роботи або навчання здобувача
-    Штамп відділу кадрів організації за основним місцем роботи або навчання здобувача, яка  засвідчує його особистий підпис
6    Копія диплома магістра (спеціаліста)   
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою НМАПО
-    Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються: 1) переклад документа про вищу освіту українською мовою (1 примірник; засвідчується нотаріально, надсилається до МОН України); 2) копія довідки про визнання іноземного документа про вищу освіту, виданої МОН України (1 примірник, надсилається до МОН України)
7    Копія свідоцтва про зміну імені здобувача    
-    Подається у разі зміни здобувачем імені
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої  вченої ради та печаткою НМАПО
8    Копія диплома кандидата наук   
-    Подається здобувачем наукового ступеня доктора наук
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Засвідчується підписом вченого секретаря ради та печаткою НМАПО
-    Якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою (1примірник; надсилається до МОН України)   
9    Посвідчення про складання кандидатських  іспитів
-    Подається здобувачем наукового ступеня кандидата наук за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (зі змінами)
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    Засвідчується підписами і відбитком печатки організації, в якій складалися іспити
10    Витяг з наказу про зарахування до аспірантури   
-    Подається здобувачем наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
11    Висновок організації,  де виконувалась дисертація або  до якої був прикріплений здобувач
-    Документ оформляється після апробації дисертації
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України
-    У висновку має бути:
1.    зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації
2.    визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами
3.    наведена інформація щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного дослідження
Висновок оформляється як витяг з протоколу міжкафедрального засідання (апробаційної ради, лабораторії, відділу тощо), підписується головуючим та секретарем
-    Висновок затверджується керівником організації, в якій виконувалась дисертація, чи до якої був прикріплений здобувач і скріплюється печаткою
-    Термін чинності висновку – один рік (з дня затвердження висновку керівником організації до дня подання дисертації в раду для попереднього її розгляду)
12    Відгук наукового керівника     \
-    Подається здобувачем наукового ступеня кандидата наук
-    Зберігається в раді
-    Обсяг документу – одна сторінка машинного тесту
-    Підписується науковим керівником  дисертації
-    Підпис наукового керівника  засвідчується печаткою за основним місцем роботи наукового керівника
13    Відгук наукового консультанта    1    ?    Подається здобувачем наукового ступеня доктора наук
-    Зберігається в раді
-    Обсяг документу – одна сторінка машинного тесту
-    Підписується науковим консультантом дисертації
-    Підпис наукового консультанта засвідчується печаткою організації, в якій він працює
14    Дисертація
-    Всі примірники дисертації подаються до ради в переплетеному вигляді
-    Всі примірники дисертації мають бути підписані   автором (здобувачем) на титульному аркуші дисертації (праворуч від його прізвища)
-    Один  примірник дисертації подається до МОН України
Він має бути засвідчений підписом вченого секретаря ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, які були подані до ради. В нижньому лівому квадраті титульного аркуша дисертації необхідно написати (від руки) текст такого змісту:
-    На нижньому ребрі дисертації з використанням маркера слід написати прізвище та ініціали здобувача
-    Дисертація подається до МОН України у пластиковій  папці розмірами 24 (ширина) на 32 (висота) см з широкими бортами (не менше 6см)  [В подальшому дисертація передається на збереження до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)]
-    Один примірник дисертації за місяць до офіційного захисту дисертаційної роботи подається до бібліотеки НМАПО (після захисту зберігається у цій же бібліотеці)
-    Два примірника кандидатської дисертації та три примірника докторської дисертації надсилаються офіційним опонентам для експертизи   
15    Машинний автореферат дисертації
(автореферат, виготовлений машинним способом тобто за допомогою комп’ютерної техніки)
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до друкарні
-    На лицевому боці обкладинки обох примірників автореферату мають бути:
1.    Підпис здобувача (праворуч від його прізвища)
2.    Віза вченого секретаря ради: «Друкування автореферату дозволяю» (підпис, дата)
3.    Віза голови ради: «До друку» (підпис, дата)
4.    Візи офіційних опонентів (двох по кандидатській дисертації та трьох по докторській): «До друку» (підпис, дата)
5.    Віза проректора з наукової роботи НМАПО Зозулі Івана Савовича
6.    Відбиток печатки НМАПО
16    Опубліковані за темою дисертації наукові праці, які наведені в авторефераті
    по одному примірнику з кожної роботи
-    Опубліковані наукові праці (оригінали монографій, наукових брошур та відбитки або копії статей, патентів тощо) -      віддають до ради на паперовому носії
-    Копії опублікованих наукових праць засвідчуються підписом вченого секретаря ради та печаткою НМАПО
-    Кожну опубліковану працю вкладають в окрему прозору «папку-кутик, А4»
-    Папки-кутики формату А4 розміщують в пластиковій папці розмірами 24 (ширина) на 32 (висота) см з широкими бортами (не менше 5 см) в такому порядку (зверху  вниз):
1.    Монографії (оригінали)
2.    Наукові брошури (оригінали)
3.    Статті у наукових журналах (відбитки або копії)
4.    Статті у збірниках наукових праць (відбитки або копії)
5.    Описи авторських свідоцтв (копії)
6.    Описи патентів (копії)
7.    Препринти (копії)   
8.    Тексти рукописів наукових праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах (копії)
9.    Тези опублікованих доповідей на наукових конференціях, семінарах, товариствах, школах, симпозіумах, з’їздах тощо (копії)
10.    Методичні рекомендації (оригінали або копії)
11.    Інформаційні листи (оригінали або копії)
17    Друкований автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук
(автореферат, виготовлений друкарським способом тобто  за допомогою друкарської техніки у друкарні)    
-    Подається здобувачем наукового ступеня доктора наук
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається до МОН України (у конверті, що наклеюють на зворотному (внутрішньому) боці швидкозшивача
18    Захищена здобувачем дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук   
-    Подається здобувачем наукового ступеня доктора наук
-    Зберігається в раді до затвердження атестаційною колегією МОН України рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження здобувачеві наукового ступеня доктора наук
19    Папка, в якій  дисертація здобувача подається  до МОН України   
    До МОН України дисертація подається в пластиковій прозорій або непрозорій папці розмірами 24 см (ширина) на 32 см (висота) з широкими бортами (не менше 6 см) 
20    Прозорі папки-кутики формату А4    10   
-    Заповнені документами папки-кутики формату А4 зберігаються в раді
-    Можуть бути любого кольору (бажано світлого)
-    На папках-кутиках формату А4 не повинно бути малюнків та розлогих текстів
21    Папка, в якій зберігаються документи здобувача в раді
-    Для зберігання документів здобувача в спеціалізованій вченій раді використовується пластикова прозора або непрозора папка розмірами 24 см (ширина) на 32 см (висота) с широкими бортами (не менше 8 см)
-    Термін зберігання документів здобувача в спеціалізованій вченій раді – 10 років

22    Згода на збір та обробку персональних даних   
-    Один примірник зберігається в раді, другий подається в МОН УкраїниЗауваження


Номери документів, зразки яких в пакеті наявні, позначені червоним шрифтом